Niedziela,  24 wrzesnia
Dzisiaj nie pracujemy.
Zapraszamy w poniedziałek.
Od 15 lat zajmujemy się utylizacją i przetwarzaniem odpadów
Komisyjne niszczenie dokumentów i nośników danych

NISZCZENIE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI MSWIA

 

Oferujemy kompleksowe usługi niszczenia dokumentów oraz elektronicznych nośników danych - od odbioru od klienta, przez zniszczenie, po dostarczenie dokumentacji z przeprowadzonego procesu.

Odbiór nośników/dokumentów:
Po nośniki/dokumenty przedstawiciel naszej firmy udaje się pod wskazany w zleceniu adres, gdzie w obecności przedstawiciela Zleceniodawcy przeznaczone do zniszczenia nośniki/dokumenty pakowane są do hermetycznych metalowych lub plastikowych skrzyń. Skrzynia są zamykane i plombowane w obecności przedstawiciela Zleceniodawcy, który wręcza przyjmującemu wykaz numerowy (twarde dyski) i ilościowy przekazanych nośników/dokumentów. Pracownik naszej firmy kwituje odebranie nośników/dokumentów.
 
Transport nośników
Nośniki/dokumenty transportowane są pojazdami o DMC do 3,5 t. typu „ furgon” w zamkniętych i oplombowanych skrzyniach. Dopuszcza się możliwość wspólnego transportu innych odpadów pod warunkiem, że będą one umieszczone na ofoliowanych paletach. W przypadku postoju pojazdu dłuższego niż 60 min może on odbywać się tylko i wyłącznie na parkingach strzeżonych. Po przybyciu do miejsca zniszczenia nośników/dokumentów kierowca przekazuje je protokolarnie kierownikowi Działu Produkcji, który sprawdza nienaruszalność plomb. Skrzynie z nośnikami/dokumentami umieszczane są w pomieszczeniach z ograniczonym dostępem tzn. takim, do którego mają tylko i wyłącznie dostęp osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg procesu niszczenie nośników/dokumentów.
 
Technologia niszczenia nośników
Przetwarzanie informacji zawartych w nośnikach danych odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 11, poz. 95 z późniejszymi zmianami). Nośniki poddane są mechanicznej destrukcji. W celu dokonania uszkodzenia logicznego (struktury i programów) oraz fizycznego (uszkodzenie talerzy, głowicy, napędu oraz hermetycznej obudowy) stosuje się wiercenie talerza w pięciu miejscach wiertłem o średnicy przynajmniej 8 mm, oraz miażdżenie obudowy 5-kilogramowym młotem. Zniszczone dyski twarde gromadzone są w pojemnikach, po czym jako odpad w kodzie 16 02 16 (elementy usunięte ze zużytych urządzeń) przekazywane są do działu zajmującego się elektrorecyclingiem.

Technologia niszczenia dokumentów
Dokumenty niszczone są w procesie cięcia i prasowania z zachowaniem wymogów normy DIN 32757 z zastosowaniem urządzenia UDUL7 . Proces niszczenia może być rejestrowany na video. Wszystkie informacje i dokumenty zostaną zniszczone zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r Nr 133, poz. 883).

Technologia niszczenia kart SIM i telefonów komórkowych
Karty SIM niszczone są w procesie cięcia i prasowania z zachowaniem wymogów normy DIN 32757. Zastosowana technologia jest taka sama jak w przypadku niszczenia dokumentów. Proces utylizacji telefonów komórkowych polega na: odłączeniu baterii, zmieleniu aparatu w młynie, posortowaniu odpadów na urządzeniu GENIUS.

Potwierdzenie zniszczenia nośników/dokumentów
Po wykonaniu zlecenia utylizacji nośników danych/dokumentów wystawiamy Certyfikat Zniszczenia, do którego możemy dołączyć załącznik zawierający wykaz numerowy zniszczonych dysków twardych lub w przypadku dokumentów kopię filmu rejestrującego proces niszczenia. Wydawane certyfikaty to druki ścisłego zarachowania posiadające swój niepowtarzalny numer ewidencyjny. Kopie wydanych certyfikatów przechowywane są w naszym archiwum przez okres 2 lat.
 
Niszczymy

  • Dokumenty
  • Elektroniczne nośniki danych (dyski twarde, płyty DVD itp.)
  • Produkty niespełniające wymagań
  • Produkty niedopuszczone do użytku w kraju (papierosy, odzież, elektronika itp.)
  • Nowe, wadliwe produkty niespełniające norm
  • Produkty pełnowartościowe w celu pozbawienia ich wartości handlowej (np. pochodzące z przemytu)

 

Czy wiesz, że?
1 litr oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji może zanieczyścić 1 milion litrów wody.
Aktualności
Stwórzmy czystą Polskę!
Nasi Partnerzy