Niedziela,  14 kwietnia
Dzisiaj nie pracujemy.
Zapraszamy w poniedziałek.
Od 15 lat zajmujemy się utylizacją i przetwarzaniem odpadów
Dotacje

                 

OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII RECYKLINGU METALI ZE ZŁOMU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

Celem głównym projektu jest opracowanie kompleksowej technologii separowania i przetwarzanie materiałów metalicznych i polimetalicznych uzyskiwanych z odpadów elektronicznych i elektrycznych oraz kształtowania ich właściwości użytkowych. Zaprojektowana zostanie technologia bezodpadowa wykorzystująca w pełni wszystkie powstające w trakcie odzyskiwania metali materiały. Badanie w skali laboratoryjnej pozwolą na wytyczenie założeń konstrukcyjnych i technologicznych oraz wytycznych do badań w skali pilotażowej, które będą prowadzone przy wykorzystaniu specjalnie wykonanej linii pilotażowej obejmującej wszystkie elementy składowe rozwiązania docelowego.

Nowością w skali zarówno krajowej, jak i światowej będzie wykorzystanie do przerobu i wstępnej selekcji metali nowej metody rozdzielania na bazie flotacyjnej, żużlowej ekstrakcji z wykorzystaniem układów tleno-węglo-azotowych (tzw. Carbo-N-Ox) i przy dodatkowym wykorzystaniu nowych środków i warunków hydrometalurgicznych. W w/w technologii zakłada się innowacyjne podejście do przerobu złomów poprzez nowatorskie zastosowanie nowych środków, urządzeń i agregatów hutniczych.

Po zrealizowaniu prac badawczych i osiągnięciu założonych celów planowane jest wdrożenie przez Firmę Eco Harpoon-Recycling rezultatów projektu w swojej działalności gospodarczej.

 

Wartość projektu: 16 780 242,00 PLN

Wartość dofinansowania: 10 681 333,60 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 2/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka.

 

OPRACOWANIE NOWATORSKIEJ TECHNOLOGII I WDROŻENIE DO ZASTOSOWAŃ W WARUNKACH MORSKICH WIELOFUNKCYJNEGO MATERIAŁU IZOLACYJNEGO NA BAZIE PIAN METALOWO-CERAMICZNYCH

Celem głównym projektu jest opracowanie technologii i linii pilotażowej wytwarzania płyt i kształtowników z nowego, zaawansowanego technologicznie, materiału spełniającego normy bezpieczeństwa w warunkach morskich.

W projekcie proponowana jest technologia wytwarzania szczególnego rodzaju materiałów o strukturze pian z kompozytu metalowo-ceramicznego. Strukturalnie nie różnią się one znacznie od innych pian o charakterze ciała stałego, jednak obecność w ich strukturze niemetalicznej frakcji powoduje, że posiadają dodatkowe specyficzne właściwości, które szczególnie predysponują je do konstrukcji pracujących w warunkach kontaktu z wodą, w tym morskich i śródlądowych. Piana metaliczno-ceramiczna będzie wykorzystywana w systemach konstrukcyjnych typoszeregów urządzeń pokładowych i wewnątrz jednostkowych dla nowobudowanych i remontowanych obiektów pływających oraz innych obiektów morskich, takich jak: wieże wiertnicze, stacje odbioru i dystrybucji gazów skroplonych, paliw ciekłych, eksploatowanych w ekstremalnych warunkach np. zagrożeń pożarowych.

W wyniku realizacji projektu planowane jest wdrożenie do produkcji innowacyjnych paneli, wykonanych z porowatych materiałów kompozytowych, których główne zastosowanie przewidziano w warunkach morskich.

 

Wartość projektu: 9 014 550,00PLN

Wartość dofinansowania: 5 759 340,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 3/1.2/2019 – INNOship.

 

 

 

Czy wiesz, że?
W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy. Sześć puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa.
Aktualności
Stwórzmy czystą Polskę!
Nasi Partnerzy